КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

Хората по света говорят на различни езици. Има и различна писменост. Ние, българите, пишем на кирилица и общуваме на български език. ОБЩУВАНЕТО може да се осъществи с помощта на УСТНА и ПИСМЕНА реч.
ВИДОВЕ ТЕКСТ :
ПОВЕСТВОВАТЕЛЕН ТЕКСТ е този, в който се разказва случка, в която участват различни герои. Отделните моменти в текста са подредени според реда на действията в случката. „Три съвета”, „Умна девойка”, „Малкият принц”, „Бременските музиканти” и други – преобладават глаголите.
ТЕКСТ ОПИСАНИЕ е този, в който се разкриват признаци и качества на предмет, животно, растение, лице и други. Описание на цвете, домашен любимец, любим човек, играчка и други – преобладават съществителните и прилагателните имена.
ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ е този, от който читателят си представя това, за което се говори. Внушават се чувства. „Карнавал в гората”, „За да имаш приятели”, „Храбрият оловен войник”, „Малкият принц” са художествени текстове.
НЕХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ е този, с който се предават сведения, знания и други. Не се внушават чувства. Текстовите задачи по математика, синоптичната прогноза по телевизията, текстовете в учебниците по ЧО и ЧП и други са нехудожествени текстове.
РЕДАКТИРАМЕ ТЕКСТ, като ЗАМЕНЯМЕ дума, СЪКРАЩАВАМЕ дума или част от абзац, ДОБАВЯМЕ дума или част от абзац.
ВИДОВЕ ИЗРЕЧЕНИЯ:

СЪОБЩИТЕЛНИ, с които съобщаваме, разказваме. Започват с ГЛАВНА буква и завършват с ТОЧКА Аз съм ученик от трети клас.
ВЪПРОСИТЕЛНИ, с които задаваме въпрос. Започват с ГЛАВНА буква и завършват сВЪПРОСИТЕЛЕН знак „Ще пътуваме ли за Червен бряг ?
ВЪЗКЛИЦАТЕЛНИ, с които изразяваме чувство: радост, възхищение, болка, учудване, възторг, недоволство. Започват с ГЛАВНА буква и завършват сУДИВИТЕЛЕН знак „Моята родина е прекрасна !“ Често се използват думичките : ах, ох, ех, ей, охо, их, как, колко, браво, ура, олеле …, които се отделят със запетая от другите думи в изречението.
ПОДБУДИТЕЛНИ, с които изразяваме заповед, забрана, молба, съвет. Започват сГЛАВНА буква и завършват с УДИВИТЕЛЕН знак. „Моля те, прочети ми приказка!
ИЗРЕЧЕНИЕТО е съставено от ДУМИ.
ДУМАТА може да има различни ФОРМИ (за род, число, членуване …) – 
умен, умна, умно, умни, умния, умният, умната, умното, умните

ЗАПОМНЕТЕ: формата не променя значението на думата !!!

ДУМИ, които са близки по значение, се наричат СИНОНИМИ –

дим – пушек, тъмнина – мрак, студено – мразовито.

ДУМИ, които имат обща част – КОРЕН, се наричат СРОДНИ -

лов, ловец, залови, улов, ловувам, налови.

ОБЩАТА част в група думи, която ги свързва по смисъл, се нарича КОРЕН на думата – уча, ученик, училище, науча, зауча, изучено, учение. Думи, които имат един и същ корен, се наричат СРОДНИ думи – глад, гладен, гладувам, огладнявам. 
Тази част от думата, която стои пред корена и служи за образуване на нови думи, се нарича ПРЕДСТАВКА – разпиша, напиша, допиша, препиша, отпиша,надпиша. Пише се слято с корена. Представките раз-из-през-без- се пишат винаги със з. Представките пред-над-под- се пишат винаги с д.

Тази част от думата, която стои след корена и служи за образуване на нови думи, се нарича НАСТАВКА – рибар, рибарник, рибен, рибарски.

СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ

Когато със съществителното име се назовава познат предмет, в края на думата се поставя определителен член - ЧЛЕНУВА СЕако показва лице или предмет, който извършва или търпи действие.
За МЪЖКИ РОД се добавят: за ед.ч. - ЪТ, ЯТ, А, Я - столът, стола, лекарят, лекаря; за мн.ч. –ТЕ – столовете, лекарите.
За ЖЕНСКИ РОД се добавя: за ед.ч. - ТА - масата, вазата, красавицата, розата; за мн.ч. – ТЕ - масите, вазите, красавиците, розите.
За СРЕДЕН РОД се добавя: за ед.ч. – ТО - езерото, детето, цветето; за мн.ч. - ТА - езерата, децата, цветята.

ПРАВОПИС НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА

Правописът на гласните А и Ъ в крайната сричка на същ. имена от мъжки род единствено число се проверява с формите за множествено число.
ПИШЕ се А, когато проверяваната гласна не изпада (не изчезва) – бухал – бухали, лекар – лекари.
ПИШЕ се Ъ, когато проверяваната гласна изпада - вихър – вихри, метър – метри.

ЗАПОМНЕТЕ – винаги правим проверка с форми на думата, за която се съмняваме. Ако нямаме правописен речник, по-добре да заместим думата с подходящ синоним (правилото на баба)!

ДВОЙНО ТТ – съществителните имена от женски род единствено число, които завършват на Т, при членуване се пишат с двойно ТТ – радост -радостта, младост- младостта, нощ – нощта, свещ – свещта, пролет- пролетта.

ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ

СТЕПЕНУВАНЕ - показва, че се сравнява един и същи признак на няколко предмета. Използват се частиците ПО – , НАЙ – голям, по-голям, най-голям, хубава, по-хубава, най-хубава.

ПРАВОПИС НА ПРИЛАГАТЕЛНОТО ИМЕ

Правописът на гласните А и Ъ в крайна сричка на прил. имена от мъжки род се проверяват с формите за женски и среден род или множествено число.
ПИШЕ се Ъ, когато проверяваната гласна изчезне (изпадне) – кръгъл -кръгли, объл – обли.)

ПИШЕ се А, когато проверяваната гласна не изпада (не изчезва) – лъскав – лъскаво, гиздав – гиздави, пухкав – пухкави.
ПИШЕ се двойно НН, когато прилагателното име в мъжки род единствено число завършва на – НЕН – в другите форми се пише НН – военен – военна, есенен – есенна, невинен – невинна.

ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ

Личните местоимения са думи, които заместват съществителните, прилагателните и др. имена. С тях се избягват повторенията. Имат форми за единствено и множествено число; първо, второ и трето лице – аз, ти, той, тя, то, ние, вие, те.

ед.ч. мн.ч.

1л. аз 1л. ние

2л. ти 2л. вие

3л.той,тя,то 3л. Те

Форма за учтивост – 2л., мн. ч. – ВИЕ

Използваме ги, за да определим ЛИЦЕТО и ЧИСЛОТО на ГЛАГОЛИТЕ .

ед. Ч. мн.ч.

1л. аз пея 1л. ние пеем

2л. ти пееш 2л. вие пеете

3л. той, тя, то пее 3л. те пеят

ВРЕМЕ НА ГЛАГОЛА

СЕГАШНО ВРЕМЕ на глагола – показва, че действието се извършва в момента на говоренето – СЕГА: казвам, играя, пиша, тичат, пеете, скачаме, четеш.

МИНАЛО СВЪРШЕНО ВРЕМЕ на глагола – показва, че действието е извършено преди момента на говоренето – ПРЕДИ : казах, играх, писах, тичаха, пяхте, чете.
БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ на глагола – показва, че действието ще се извърши след момента на говоренето. Образува се с частицата ЩЕ и глагола в сегашно време. СЛЕД: ще казвам, ще играя, ще пиша, ще тичат, ще пеете, ще скачаме, ще четеш.

СПОМАГАТЕЛЕН ГЛАГОЛ „СЪМ“

СЕГАШНО ВРЕМЕ на спомагателен глагол СЪМ:
ед. ч. мн.ч.
1л. аз съм 1л. ние сме
2л. ти си 2л. вие сте
3л. той, тя, то е 3л. те са
БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ на спомагателен глагол СЪМ :
ед. ч. мн.ч.
1л. аз ще съм 1л. ние ще сме
2л. ти ще си 2л. вие ще сте
3л. той, тя, то ще е 3л. те ще са
МИНАЛО ВРЕМЕ на спомагателен глагол СЪМ :
ед.ч. мн.ч.
1л. аз бях 1л. ние бяхме
2л. ти беше (бе) 2л. вие бяхте
3л. той, тя, то беше (бе) 3л. те бяха
ПРАВОПИС НА ГЛАГОЛА
Частиците ЩЕ и НЕ се изговарят слято с глагола, но се пишат отделно – ще пътувам, не ще пътувам, не искам, не пиша, не слушам, ще съм, не ще е.